Catholic Dictionary

Term

APOST., AP., APP.

Definition

Apostolus--apostle, apostles.