Catholic Dictionary

Term

APOST., AP., APP.

Definition

Apostolus -- apostle, apostles.